Polska Federacja Othello
Poland Othello Federation

Status: W.O.F-federation

Member in WorldOthello since 2005 

Contact: Bartosz Marciniak

Polish Othello Federation homepage

Polish Othello Federation arrange tourneys and the Polish Othello Championship.
Polish Othello Federation arrange an stage in the European Grand Prix since 2004
Polish Othello Federation arranged W.O.C. 1989 in Warzawa.
Attended in World Othello Championship since 1988

European Champions
Milosz Cupial, 2009,

Winners in the Polish E.G.P.
Pawel Peczkowski, Poland, 2004
Takuji Kashiwabara, France, 2005, 2010
Imre Leader, Great Britain, 2006
Kamil Lilla, Poland, 2007, 2009
Mariusz Kazmieierczuk, Poland, 2008
Michele Borassi, Italy, 2012
Milosz Cupial, 2014